ม.มหิดล แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award สาขา Life Science ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นแบบอย่างนักวิจัยอาชีพที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ยังได้รับรางวัล ทะกุจิ (Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology) ประจำปี 2553 ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้วิตามินบี 2 และวิตามินบี 6 ในการเร่งปฏิกิริยา โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------