หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางด้านเทคนิคการเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการทางสายวิทยาศาสตร์ และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้ง การเสวนาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและการสร้างวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------