ผลการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 (TIWEC)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของวงดุริยางค์เครื่องเป่าที่จัดการประกวดขึ้นในประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยแต่ละวงจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประจำชาติ และเพลงเลือกอื่นๆ โดยในปีนี้ มีวงดุริยางค์เครื่องเป่าทั่วประเทศกว่า 20 วง เข้าร่วมการประกวด โดยมีการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ Wind Band (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป), Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา), Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา), Small Wind Esemble (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก) ปรากฏผลการประกวด ดังนี้

ประเภท Wind Band (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป)

รางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัล 1,000,000บาท ได้แก่ วง RTAF Wind Symphony

รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท ได้แก่ Triamudom Suksa Wing Symphony Orchestra

รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ Rajavinit Matthayom Symphonic Band

ประเภท Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ได้แก่ วง Horwang School Wind Ensemble

รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony

รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ Saint Joseph Convent Band

ประเภท Small Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก)

รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ วง K-Spade

รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ E-Tan

รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ Ektra Brass Ensemble

--------------------------------------------------------------------------------------