MUIC Japanese Fair 2010

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 รศ.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ Mr.Hiroshi Tomita เลขานุการเอก จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MUIC Japanese Fair 2010 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ พร้อมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศญี่ปุ่น ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น กิจกรรมคอสเพลย์โชว์ การร้องเพลงญี่ปุ่นประสานเสียง การจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานทั้งนักเรียนมัธยมปลายที่เอกภาษาญี่ปุ่น นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 600 คน

 

--------------------------------------------------------------------------------------