สำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี ผลการสัมมนาได้แผนกลยุทธ์ พร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติโดยมีโครงการรองรับแผนยุทธศาสตร์ เช่น โครงการ Happy Work Place เน้นให้เกิดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการข้องผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโครงการคลายกฎลดขั้นตอน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ปรับระบบให้กระชับ มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการเงิน การคลัง พัสดุ โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก

ทั้งนี้ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเงื่อนของเวลา ซึ่งจะสามารถผลักดันให้แผนกลยุทธนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

--------------------------------------------------------------------------------------