สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุม
พระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 "พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์"
(The 3 rd World Conference on Buddhism and Science)

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd World Conference on Buddhism and Science) "พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์" โดยมี ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd World Conference on Buddhism and Science) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ "พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์" เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนาและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน พร้อมเรียนรู้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหัวข้อที่มีอยู่หรือกล่าวถึงในพระธรรมคำสอน ซึ่งแบ่งเนื้อหาสาระของการประชุมออกเป็น 4 ส่วน คือ ปาฐกถานำ อาทิ การปาฐกถานำ เรื่อง “ดนตรีแห่งชีวิต : จุดร่วมกันของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเดนิส โนเบิล มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, ปาฐกถานำเรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ : อะไรที่ทำให้เราเป็นมนุษย์” ดร.อลัน วอลเลซ สถาบันจิตศึกษา, ปาฐกถานำเรื่อง “พุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุรกิจ เสถียรไทย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จากนั้นเป็นการบรรยายทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์แห่งจิต พุทธศาสนาและสังคม ภายในงานมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพุทธศาสนา พระสงฆ์และฆราวาส เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนประมาณ 300 คน

 

--------------------------------------------------------------------------------------