อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับทุนวิจัย ลอริอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ จากภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ให้เป็น 1 ใน 4 สตรีวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการระบาดวิทยาทาง ชีวโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อมาลาเรีย” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อสนับสนุนและเชิดชูสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------------