ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กับจิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์

การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 “ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์” จัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2553 โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์" โดยได้เล่าถึงการดำเนินงานของโรงเรียนสัตยาไสที่เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่ได้เน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สังคมต้องการคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป เด็ก ๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ จะต้องนั่งสมาธิ เรียนรู้ที่จะสวดมนต์ขอบคุณอาหาร ขอบคุณธรรมชาติ ดูแลช่วยเหลือตัวเอง โดยที่มีความสุขไปกับการกระทำนั้นๆ ด้วยความที่มุ่งสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี บวกกับความตั้งใจของเด็ก ๆ จึงทำให้ผลการเรียนนักเรียนรุ่นก่อน ๆ ของโรงเรียนสัตยาไสเป็นนักเรียนที่มากด้วยคุณภาพ เพราะนักเรียนที่นี่สามารถสอบเอ็นทรานซ์ติดทั้ง ๑๐๐% ดร.อาจอง กล่าวว่า เด็ก ๆ แม้จะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี วันข้างหน้าก็ไม่อาจพาชาติเจริญได้ สู้เป็นคนเก่งและดีไปพร้อม ๆ กันจะดีที่สุด

จากนั้น นำเสนอผลงานทางวิชาการรับเชิญ อาทิ พระครรชิต คุณวโร วัดญาณเวศกวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมทอง อินทรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ สถาบันโภชนาการ เป็นต้น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักจิตตปัญญาศึกษารุ่นใหม่ และการเสวนา

“จิตตปัญญาศึกษา” ถือเป็นหนึ่งในแนวคิด และแนวปฏิบัติที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน โดยมีจุดเน้นที่มุ่งให้มนุษย์หันกลับมาใส่ใจกับการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใคร่ครวญภายในจิตใจ และการแสดงออกต่อความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเผชิญภาวะวิกฤตในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน

 

--------------------------------------------------------------------------------------