ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำกับอาจารย์” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณะเยี่ยมชมได้นั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เพื่อชมสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------------------------------------------