การเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2015”

7 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดเสวนาวิชาการเรื่อง เรื่อง “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2015” ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาคมอาเซียน

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษโดย นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015” และการเสวนาเสนอข้อคิดเห็น “การเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015” โดย นายมนัสวี ศรีโสดาพล และศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ในการเสวนาวิชาการครั้งนี้

--------------------------------------------------------------------------------------