คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้มีความเสียสละ มีความรู้ และความสามารถ สนับสนุนงานเวชศาสตร์ป้องกันในประเทศไทยมาโดยตลอด จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จัดโดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------