วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลชนะเลิศ Best Practices

วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์ นภาธร บานชื่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

รางวัลดังกล่าวเป็นการประกวดโครงการนำร่องแนวปฏิบัติที่ดีของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่จัดโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

--------------------------------------------------------------------------------------