นักวิจัยดีเด่นมหิดล นำเสนอผลงาน “กลไกการทำงานของเอนไซม์ฯ”

วันที่ 15 ธันวาคม 2553 รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scorpus Researcher Award ประจำปี 2553 และรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น (Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology) ประจำปี 2553 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง “การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้วิตามินบี 2 และวิตามินบี 6 ในการเร่งปฏิกิริยา” ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 445/2553 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง “การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้วิตามินบี 2 และวิตามินบี 6 ในการเร่งปฏิกิริยา” เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ 16th International Symposium and Flavoproteins ที่ประเทศสเปน และการประชุม Gordon Research conference (GRC) 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น International Organizing Committee เพื่อเตรียมการประชุม 17th International Symposium on Flavins and Flavoprotiens ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2011 นี้

 

--------------------------------------------------------------------------------------