ม.มหิดล เสวนาการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา “การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนา “การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการบริหารการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอำนาจเจริญ และวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกรรมการจัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา

 

--------------------------------------------------------------------------------------