คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
ประชุมวิชาการ “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง”

วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง” ที่จัดขึ้นโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นรอบด้านอย่างกว้างขวางต่อเนื่องและรุนแรงและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในองค์ความรู้ สนองความจำเป็นของประเทศชาติอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ อีกทั้ง สนองปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน” จึงจัดประชุมวิชาการหัวข้อ “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง” ขึ้น โดยมี ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อดีตวุฒิสมาชิก ปาฐกถา เรื่อง “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง” และการอภิปราย หัวข้อ “ปฏิรูปสังคมไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุญบงการ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัทเศรณี กรุ๊ป ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และการเสนอบทความทางวิชาการ รวม 81 เรื่อง

 

--------------------------------------------------------------------------------------