ม.มหิดล ได้รับประกาศเกียรติคุณสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Academy)

วันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลังนอก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy) โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือก สาขาดังนี้ คือ 1. สาขาศิลปะการแสดง 2. สาขาการแพทย์แผนไทย และ 3. สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้เข้ารับโล่เกียตรติคุณ ดังกล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------------------