เสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ “การสงครามและศาสตราวุธรัตนโกสินทร์ตอนต้น”

วันที่ 18 ธันวาคม 2553 หน่วยพิพิธภัณฑ์การแพพทย์ศิริราช ร่วมกับ งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การสงครามและศาสตราวุธรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม อาคารจุลชีววิทยา โดยมี รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดการเสวนา ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวกับศาสตราวุธในราชวงวังหลัง การแสดงศิลปะการต่อสู้ฟันดาบ จากคณะกตัญญูรักษ์ และยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงท้ายของการเสวนา

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการรวบรวมข้อมูลด้านศาสตราวุธที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขและนิทรรศการศาสตราวุธพร้อมเครื่องประกอบอื่นๆ จำนวน 40 ชิ้น ที่ได้รับมอบจาก คุณสำรวย สุวรรณสุทธิ (เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) และครอบครัว ในราชสกุลวังหลัง ที่จะจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถานีรถไปธนบุรี (เดิม)

 

---------------------------------------------------------------------------------------