ต้อนรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมรอบศาลายา

วันที่ 27 ธันวาคม 2553 รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม, รองศาตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชนนั่งรถรางชมบรรยากาศโดยรอบของวิทยาเขตศาลายา อาทิ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล, โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ, แปลงผักปลอดสารพิษ, บ้านมหิดล เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านกายภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่น เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ เป็นสถานที่ที่ชุมชนรอบข้างได้ร่วมใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์

 

---------------------------------------------------------------------------------------