เผยผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติประวัติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปี 2553 มีนักวิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้รับรางวัล 12 ท่าน รางวัลผลงานวิจัย 19 ผลงาน และรางวัลวิทยานิพนธ์ 33 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล

ทั้งนี้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน คือ นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติและคณะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงโครงสร้างของการเกิดรูรั่วที่ผนังเยื่อหุ้มโดยโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์และคณะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบคำลักษณานามในภาษาตระกูลไท – กะได” (สาขาปรัชญา 3)

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลีและคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก” (สาขาสังคมวิทยา 5)

 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จำนวน ๑ รางวัล คือ รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์และคณะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น” (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 3)

  รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ทองแดง (l) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีสมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยาแบบเรจิโอและสเตอริโอในปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประเภทแอลลิล และการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ได้แก่ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การรักษาโรคกล้ามเนื้อลีบดูเชน และเบต้าธาลัสซีเมียโดยการเปลี่ยนแปลงการตัดต่อของยีน” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี ได้แก่ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการสอนใหม่สำหรับหัวข้อแสงสีและการรับรู้สีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเครื่องผสมแสงสี” (สาขาการศึกษา)

 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้เข้ารับรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

---------------------------------------------------------------------------------------