การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลล์ครั้งที่ 16

 

วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 8.30 น. ผศ. ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และนายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลล์ครั้งที่ 16 โดยมีนางกิ่งแก้ว อินหว่าง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลล์ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2554 เกิดจากความร่วมมือของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีการประกวดอ่านและเขียนอักษรเบลล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นคนพิการทางการเห็นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และคนสายตาปกติที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนพิการ นิทรรศการ ผลงาน และนวัตกรรมของคนพิการทางการเห็นอีกด้วย

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------