ม.มหิดลรับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) จัดพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน รางวัลดังกล่าวจะมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

1. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ประเภทหน่วยงาน โดยรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น เข้ารับรางวัลในนามหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

2. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 2 สาขา

- สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ จาก สถาบันชีววิทยา ศาสตร์โมเลกุล ในโครงการ “การวิเคราะห์โปรตีโอมิกเพื่อการศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไตร เอซิลกีลเซอรอล์ของจุลสาหร่ายเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตไบโอดีเซลของจุลสาหร่าย”

- สาขาเคมี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา จากคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “วิธีใหม่เฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน”

----------------------------------------------------------------------------------------