พิธีมอบทุนมหิดล ระดับปริญญาเอก

 

วันที่ 12 มกราคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แก่อาจารย์ จำนวน 2 ท่าน คือ

 1. นายจักรกฤษ เจริญสุข สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชา Music Performance ณ College of Music, University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นางสาวสุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Second Language Studies with the concentration in language testing and course evaluation ณ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วม เป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

---------------------------------------------------------------------------------------