ผลการตัดสินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553

 
 
 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ในที่ประชุมคณบดี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ผลการตัดสินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 โดยมีส่วนงานที่ได้รับรางวัลชมเชยเป็นโล่เกียรติบัตร พร้อมเงินสดจำนวน 5,000 บาทดังนี้

1. คณะพยาบาลศาสตร์ โดดเด่น :

- ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคนิคในการนำเสนอ

- ความสม่ำเสมอของการใช้ภาษาและเนื้อหาภายในเล่ม

2. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดดเด่น :

- ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคนิคในการนำเสนอ

- ความสอดคล้องของข้อมูลภายในเล่ม

3. สถาบันโภชนาการ โดดเด่น :

- สะท้อนถึงการพัฒนาส่วนงานจากการนำข้อเสนอแนะจากกรรมการเยี่ยมสำรวจไป ปรับปรุงพัฒนา

- ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคนิคในการนำเสนอ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------