วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ


 

 

วันที่ 19 กันยายน 2554 ศาสตราจารย์มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ หรือ The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) : Best Service Provider จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ที่เป็นสถาบันการศึกษาต่ำกว่าอุดมศึกษาที่ดำเนินการมากว่า 25 ปีและสามารถหารายได้ด้วยตนเอง รางวัล Prime Minister’s Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น ที่มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ

 

 

 

--------------------------------------------------------------