มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง โดยมีผู้ได้รับรางวัล 4 สาขา ดังนี้

สาขาการแต่งตำรา ได้แก่ ศาสตราจารย์กมลพร แก้วพรสวรรค์ และคณะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลงานการแต่งตำรา เรื่อง“ตำรากระดูกในเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 2” และรองศาสตราจารย์จิรายุ เอื้อวรากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลงานการแต่งตำรา เรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว : การวินิจฉัยระดับเซลส์และโมเลกุล”

สาขาการวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานการวิจัย เรื่อง “การวิจัยบูรณาการด้านแคลเชียมและกระดูก”


 

สาขาความเป็นครู ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์สุมาลี ตั้งประดับกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์


 

สาขาการบริการ ได้แก่ ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------