มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน (i2COM)
ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส จ. นครปฐม

 
 
 
 
 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน (i2COM) ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าไปร่วมจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว พร้อมมอบโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ในการค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ หรือเป็นแหล่งฝึกอบรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------