บัณฑิตมหิดลคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลก Microsoft Imagine Cup 2011 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 14/2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี ทีม JubJub ประกอบด้วย นายวศิน โทนแก้ว, นายอัคร สุประทักษ์, นางสาวมนัสภร สีเมฆ และนางสาวณชา ใจเจตน์สุข ซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล นำเสนอผลงาน “Junk Master” ที่ได้รับรางวัลการออกแบบเกมส์ Imagine Cup 2011 จากเวทีการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2011

 
 

ทีม JubJub เป็น 1 ในทีมผู้แทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์เกมส์ ในการประกวด Microsoft Imagine Cup 2011 ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Game Design: Windows/XNA จากผลงาน “Junk Master: Journey to Junk Lord” ซึ่งเป็นเกมส์ที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแยกขยะก่อนทิ้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล

 

----------------------------------------------------------------------------------------