ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV – ADR all in one)


  

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำเสนอผลงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์” (HIV – ADR all in one) ที่ใช้นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” ด้านสังคม จากงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

  

 

--------------------------------------------------------------