มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ Mahidol University Young Ambassadors 2011

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2554 ในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2554 ณ ห้องประชุม ศ. นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ Mahidol University Young Ambassadors 2011 จำนวน 15 คน ดังนี้

1. นายวัชรินทร์ ศรีสักดาราษฎร์         คณะกายภาพบำบัด

2. นางสาวอติตรา ลีละสุต                 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

3. นายปราชญ์พัชรางกูร ก้านจักร       คณะสาธารณสุขศาสตร์

4. นายโจนัส สุขกุล                          คณะศิลปศาสตร์

5. นายวิชย วงศ์สุริยัน                       คณะศิลปศาสตร์

6. นายญาณารณพ พรมสุข                คณะศิลปศาสตร์

7. นางสาวลาออล ใจปลื้ม                 คณะศิลปศาสตร์

8. นายอริยะ ปกีรณัมกิจ                      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. นายมีน มากอ้น                             คณะวิศวกรรมศาสตร์

10. นางสาวอัจฉรา ศิริวารีรัตน            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

11. นายคณพัฒน์ เฉลิมพันธุ์              วิทยาลัยนานาชาติ

12. นางสาวศุภศิริ มุตตามระ               ม. มหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี

13. นางสาวนันทิยา เพรงสุกาญจน์     ม. มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

14. นางสาวศิรกานต์ กุลชาติสถาพร    ม. มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

15. นางสาวอาทิตยา สุริเย                 ม. มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ Liaison ช่วยกิจกรรมต่างประเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรม The 12th AUN Educational Forum and Young Speakers, Mahidol University International Week, เปิดประตู MU สู่ ASEAN 2011 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเชิงรุก ขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย

 

 

--------------------------------------------------------------