คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย


 
 
 

21 มีนาคม 2555 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดยมี ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 4228 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งการสร้างองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมต่างๆ

ในส่วนขอบเขตความร่วมมือ ศึกษาและพัฒนากิจกรรมวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมขาติ จากการมีส่วนร่วมของพหุภาคีที่สำคัญ ได้แก่ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ของฟาร์มโชคชัย หรือคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนวิทยากร ในการพัฒนาทางวิชาการและการฝึกอบรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 

----------------------------------------------------------------