ม.มหิดล เสวนาพิเศษ “วันน้ำโลก” 2555

 
 

วันที่ 22 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันน้ำโลก” 2555 พร้อมเปิดเวทีเสวนาพิเศษ “น้ำในมุมมองที่แตกต่าง...” โดย อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องน้ำ), ศาสตราจารย์ นพ.เทพนม เมืองแมน, รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล และรองศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล ร่วมเสวนา ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการน้ำ”, นิทรรศการ “น้ำ”, “สวนผักลอยน้ำ”, และ “เรียนรู้ สู้น้ำ” ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2555 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

----------------------------------------------------------------