เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2554

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2554 ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร”ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเข้ารับรางวัลในงาน 43 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ พลตำรวจโทนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพันเอกพิเศษแพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล, เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม, ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต), ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
ดร.วิทูร โอสถานนท์, รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย, ดร.แพทย์หญิงอมรา มลิลา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

----------------------------------------------------------------