คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

 

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติของมหาวิทยาลัย (National Biopharmaceutical Facility : NBF) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายในสวนอุตสาหกรรม มจธ. บางขุนเทียน โดยมี รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มจธ. ให้การต้อนรับ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย (Network) กับมหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบที่เกื้อหนุนกัน (Mutual benefit) ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรมเพื่อให้มีอาคารปฏิบัติการกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน Good Manufacture Practice (GMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นสำหรับการพัฒนาการวิจัยในการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ (Translational Research) ที่สามารถนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมการค้า โดยเฉพาะการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข ให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค

 

 

 

---------------------------------------------------------------