ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับอาวุโสด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Haji Junaidi bin Haji Abd Rahman, Permanent Secretary (Higher Education) และคณะผู้บริหารระดับอาวุโสด้านอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานในด้านต่างๆ อาทิการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบคุณวุฒิการศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การฝึกงาน (internship) เป็นต้น ณ ห้องประชุม 515 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------