งานแถลงข่าว Thailand Healthcare Cluster และงานเสวนา Healthcare Supply Chain Disaster Management   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวโครงการ Thailand Healthcare Cluster และบรรยายในหัวข้อ ภาพรวมต่อวงการแพทย์ของโครงการ Thailand Healthcare Cluster และบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการนี้ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ คุณพิชญา วัชโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ หัวหน้าคลัสเตอร์ Healthcare Logistic คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สุธี ทุวิรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมเวชสารสนเทศไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การจัดงานในครั้งนี้สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N-Health), องค์การเภสัชกรรม (GPO), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันรังรองคุณภาพของโรงพยาบาล (สรพ) ได้ตั้งกลุ่ม Thailand Healthcare Cluster เพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ “Healthcare Innovation” เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการการบริการทางด้านสุขภาพ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

 

---------------------------------------------------------------