การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การติดเชื้อและโรคมะเร็ง


 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องแลนมาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามยรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การติดเชื้อและโรคมะเร็ง (Mahidol International Conference on Infections and Cancers 2012) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การติดเชื้อและโรคมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการแขนงต่างๆ ชั้นนำของโลกและประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ความก้าวหน้าทางงานวิจัย นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรความรู้ด้านวิธีการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ รวมไปถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การหาลำดับจีโนม โปรดีโอมิกส์ และอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การตรวจหาเชื้อต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ตลอดจนการวินิจฉัยโรคและการป้องกันรักษาโรคมะเร็งได้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------