นำเสนอผลงานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ประจำปี 2554

 
  

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 สาขาวิจัย ในโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculento Craniz)” หรือ การสร้างแผนที่พันธุกรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลัง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 465 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------