ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr.Richard Nader, Interim Vice Provost for International Affairs และคณะผู้แทนจาก University of North Texas (UNT) ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

---------------------------------------------------------------