ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Putra Malaysia
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับ Dato’ Wan Azman Wan Omar, Registrar และคณะผู้แทนจาก Universiti Putra Malaysia ในโอกาสหารือเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------