พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 (MU – SUP#7)
29 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 (MU – SUP#7)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” จากนั้น ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

 

 

----------------------------------------------------------------