อธิการบดีเป็นประธานการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
ต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 16 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองอธิการบดี คณบดี อาจารย์จากหลายส่วนงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุร่วมประชุม

เนื่องจากในอนาคต ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพทางวิชาการทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ โภชนาการ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระยะประคับประคองอย่างครบวงจร รวมทั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ (Health Promotion) เพื่อให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตสดใส สามารถยืดระยะเวลาการใช้ศักยภาพของตนเองทั้งร่างกายและสมองให้แก่สังคมอย่างเต็มกำลัง

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------