มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

วันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ศาลา 150 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดให้ พระเทพสารเวที เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ประทานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์แก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำมาประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช 2555 ในเวลา 16.00 น. ณ หอพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอสวดมนต์ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2555 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระพุทธศาสนามีอายุครบ 2600 ปี นับตั้งแต่การตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันสมัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นควรว่า บัดนี้ในกาลที่พระพุทธศาสนาได้เจริญในประเทศไทยมาช้านานเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ตลอดถึงในคราวที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยควรจักได้มีเครื่องระลึกถึงในคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ ณ หอสวดมนต์ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัย ศาสนศึกษา เมื่อคราวถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น จักได้อัญเชิญออกมาเพื่อประดิษฐาน ณ หอพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้และไกลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันประกอบบุญกรณียกิจต่อไป

 

 

 

----------------------------------------------------------------