Big Cleaning Day ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส ของศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิดและมอบอุปกรณ์ทำกิจกรรม 5 ส แก่ผู้แทนผู้ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์อาหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อชาวศาลายาจะได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

 

 

 

---------------------------------------------------------------