ม.มหิดล ร่วมกับ ไบโอเนท-เอเชีย วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ
ที่มียุงเป็นพาหะเพื่อใช้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ร่วมลงนามโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายวิทูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยที่เน้นการวิจัย พัฒนา ผลิตและกระจายวัคซีนโดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจะมีการร่วมวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อผลิตวัคซีนที่มีความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพสูง

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้มีการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่น โรคไข้สมองอักเสบ JE เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็ก แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการผลิตวัคซีนชนิดนี้จากสมองสัตว์ เพื่อใช้ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ทำให้ยังต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การใช้เซลล์เพาะเลี้ยง ทำให้ได้วัคซีนที่มีความประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์สูง สามารถลดผลข้างเคียงจากวัคซีนที่ผลิตจากสัตว์ โดยโครงการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสายพันธุ์และการตรวจวิเคราะห์วัคซีนนั้น จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรมเพื่อประยุกต์ใช้งานวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติในการเร่งพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------