ประชุมระดมสมอง “บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย”เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมระดมสมอง “บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเรื่องการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย (รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะประคับคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย) ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ศาสตราจารย์ วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์,
รองศาสตราจารย์ วริยา ชินวรรโณ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด, รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ฯลฯ รวมทั้งแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 

 

---------------------------------------------------------------