พิธีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม


 

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา และในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียนและถวายผ้าป่า โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จฯ และเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 
“พุทธชยันตี” หมายถึง ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ 2600 ปีล่วงมาแล้ว อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต “การจัดพิธีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ถือเป็นการสิ่งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


 

อีกทั้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนพระบรมวงศ์ที่ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ธำรงคู่ประเทศไทย

 

 

 

---------------------------------------------------------------