“พระสังฆราช” ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์เป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดโดยงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยศาสนศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายการต้อนรับ และถวายเครื่องสักการะ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติ พุทธเจติยสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล, การจัดฉายภาพยนตร์ การ์ตูนเรื่อง พุทธศาสดา รอบเช้าสำหรับนักเรียนจำนวน 85 คน รอบบ่ายสำหรับสามเณรจำนวน 100 รูป นอกจากนี้ยังมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา การถวายสังฆทานพระภิกษุ-สามเณรจำนวน 100 รูป การออกร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะ และการบรรยายพิเศษเรื่อง ได้อะไรจากการไหว้พระไกลถึงอินเดีย โดยคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ เป็นต้น

 

 

 

---------------------------------------------------------------