ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัย Pannasastra ประเทศกัมพูชา

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr.Chea San Chanthan อธิการบดีมหาวิทยาลัย Pannasastra ประเทศกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และชมการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา รศ.ดร.โคทม อรียา ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี และ Dr.Michael Hayes เข้าร่วมต้อนรับ

 

 

 

---------------------------------------------------------------