“ทิศทางการพัฒนาเด็กและครอบครัว : ก้าวย่างสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

 
 

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ชื่องาน “ภายใต้หลังคาเขียว ตะเพียนเปลี่ยนวิถี” ด้วยเชื่อว่าหลังคาสีเขียวของสถาบันฯ เป็นสัญลักษณ์บอกสังคมถึงความเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น ปลาตะเพียนเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในบทบาทของสถาบันในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเด็กและครอบครัวเพื่อนำพางานด้านเด็กและครอบครัวสู่ความเข้มแข็ง

ภายในงาน มีการแสดงปาฐกถา โดย ดร.สายสุรี จุติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กและครอบครัว : ก้าวย่างสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเน้นให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านคุณภาพทางการศึกษาซึ่งจะเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีที่จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาและปรับตัวได้ทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและในภูมิภาคอาเซียน

จากนั้น เป็นการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันแห่งชาติกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว” โดย ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เและ อาจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเห็นว่าบทบาทของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------