เวทีเสวนาเรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) จัดเวทีเสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานในการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านมาร่วมในเวทีเสวนาในครั้งนี้ อาทิ รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนาในครั้งนี้ได้พูดถึงปัจจัยปัญหาต่างๆที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน และได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้โมเดลระดับท้องถิ่นที่ได้ทดลองปฏิบัติมาในหลายๆชุมชน โดยให้เด็กในชุมชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ และมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้เด็กได้ฝึกใช้ความคิดในการพัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งผลที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดปัญหาที่เกี่ยวกับข้องเด็กและเยาวชนได้ ในหลายๆชุมชนที่ได้ทดลองปฏิบัติ

เวทีเสวนาดังกล่าว เป็นงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก

 

 

--------------------------------------------------------------